تاثیر انواع واکسن‌ها روی سویه جدید کرونای امیکرون چیست؟

امیکرون یا اومیکرون پس از ظهور انواعی از ویروس کرونای جهش یافته همچون واریانت‌های آلفا، بتا، گاما و دلتا، پنجمین واریانتی است که به لیست واریانت‌های نگران‌کننده سازمان جهانی بهداشت افزوده شده است. سازمان جهانی بهداشت، واریانت جدید از ویروس SARS-CoV2 را Omicron...