مسیر مطالعه

کنترل نوبت تعیین شده، سنجش دمای بدن و تحویل بسته بهداشتی

بررسی مدارک شناسایی، تکمیل پرونده و صدور کارت شناسایی داوطلب

پاسخگویی به سوالات و دریافت رضایت آگاهانه

1 (1)

کنترل نوبت تعیین شده، سنجش دمای بدن و تحویل بسته بهداشتی

2 (1)

بررسی مدارک شناسایی، تکمیل پرونده و صدور کارت شناسایی داوطلب

3 (1)

پاسخگویی به سوالات و دریافت رضایت آگاهانه

دریافت نمونه برای آزمایش‌ها (خون و ادرار)، ارزیابی‌های بالینی و سنجش معیارهای ورود و عدم ورود

تصادفی سازی و تحویل داروی اختصاصی داوطلب به پرستار مسئول

تزریق واکسن/واکسن نما

4

دریافت نمونه برای آزمایش‌ها (خون و ادرار)، ارزیابی‌های بالینی و سنجش معیارهای ورود و عدم ورود

تصادفی سازی و تحویل داروی اختصاصی داوطلب به پرستار مسئول

تزریق واکسن/واکسن نما

آموزش نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت و گزارش عوارض جانبی و پاسخگویی به سوالات

تعیین نوبت ویزیت بعدی و تحویل کارت مخصوص شرکت کنندگان

ثبت اطلاعات در سامانه و گزارش روزانه علائم یا عوارض جانبی، دریافت مشاوره پزشکی و پاسخ سوالات از طریق مرکز تماس فارماکوویژیلانس (تلفن پاسخگوی 24 ساعته)

5

آموزش نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت و گزارش عوارض جانبی و پاسخگویی به سوالات

6

تعیین نوبت ویزیت بعدی و تحویل کارت مخصوص شرکت کنندگان

7

ثبت اطلاعات در سامانه و گزارش روزانه علائم یا عوارض جانبی، دریافت مشاوره پزشکی و پاسخ سوالات از طریق مرکز تماس فارماکوویژیلانس (تلفن پاسخگوی 24 ساعته)