مسیر مطالعه

کنترل نوبت تعیین شده، سنجش دمای بدن و تحویل بسته بهداشتی

SpikoGen
SpikoGen

بررسی مدارک شناسایی، تکمیل پرونده و صدور کارت شناسایی داوطلب

پاسخگویی به سوالات و دریافت رضایت آگاهانه

SpikoGen
1 (1)

کنترل نوبت تعیین شده، سنجش دمای بدن و تحویل بسته بهداشتی

SpikoGen
2 (1)

بررسی مدارک شناسایی، تکمیل پرونده و صدور کارت شناسایی داوطلب

SpikoGen
3 (1)

پاسخگویی به سوالات و دریافت رضایت آگاهانه

SpikoGen

دریافت نمونه برای آزمایش‌ها (خون و ادرار)، ارزیابی‌های بالینی و سنجش معیارهای ورود و عدم ورود

SpikoGen

تصادفی سازی و تحویل داروی اختصاصی داوطلب به پرستار مسئول

SpikoGen

تزریق واکسن/واکسن نما

SpikoGen
4

دریافت نمونه برای آزمایش‌ها (خون و ادرار)، ارزیابی‌های بالینی و سنجش معیارهای ورود و عدم ورود

SpikoGen

تصادفی سازی و تحویل داروی اختصاصی داوطلب به پرستار مسئول

SpikoGen

تزریق واکسن/واکسن نما

SpikoGen

آموزش نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت و گزارش عوارض جانبی و پاسخگویی به سوالات

SpikoGen
SpikoGen

تعیین نوبت ویزیت بعدی و تحویل کارت مخصوص شرکت کنندگان

ثبت اطلاعات در سامانه و گزارش روزانه علائم یا عوارض جانبی، دریافت مشاوره پزشکی و پاسخ سوالات از طریق مرکز تماس فارماکوویژیلانس (تلفن پاسخگوی 24 ساعته)

SpikoGen
5

آموزش نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت و گزارش عوارض جانبی و پاسخگویی به سوالات

SpikoGen
6

تعیین نوبت ویزیت بعدی و تحویل کارت مخصوص شرکت کنندگان

SpikoGen
7

ثبت اطلاعات در سامانه و گزارش روزانه علائم یا عوارض جانبی، دریافت مشاوره پزشکی و پاسخ سوالات از طریق مرکز تماس فارماکوویژیلانس (تلفن پاسخگوی 24 ساعته)

SpikoGen