تست آنتی بادی و بررسی اثربخشی واکسن

آیا نیازی به تست آنتی‌بادی برای بررسی اثربخشی واکسن وجود دارد؟