تولید اسپایکوژن در سیناژن

سیناژن در سال 1373 توسط تعدادی از متخصصین بیوتکنولوژی تاسیس شد. سیناژن برای اولین بار در سال 1385 موفق به تولید و صادرات داروی پروتئینی اینترفرون بتا شد که در کنترل ام اس نقش دارد و …