مفهوم شیوه محاسبه اثربخشی واکسن‌های کووید-19 (کرونا)